Vedtægter

Team Egedal / Ølstykke BTK

... her spiller vi bordtennis...

Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTELSESDATO

Foreningens navn er Ølstykke Bordtennisklub (Ølstykke BTK). Foreningens hjemsted er Egedal kommune. Foreningen er stiftet 1967.

§ 2. FORMÅL OG VIRKSOMHED

Foreningen har til formål at udøve og udbrede bordtennissporten i Ølstykke og omegn samt udbygge kammeratskabet, fremme spilleglæden og tilbyde træningsmulighed for alle. Foreningen er tilsluttet Danmarks ldræts-Forbund, Østdanmarks Bordtennis Union og Dansk Bordtennis Union, og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§ 3. FORENINGENS MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver person efter fremsat anmodning. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til bestyrelsen.

Det påhviler det enkelte medlem at efterleve såvel foreningens love som de bestemmelser, bestyrelsen måtte finde fornødent at iværksætte. I tilfælde af overtrædelse af foreningens love eller bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt derfor. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at udtale sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Når et medlem er i restance som klubbens bestyrelse vurderer er for høj, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende såfremt der er fremsendt forudgående skriftlig rykker mindst 14 dage før. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingent- eller øvrig restance, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen samt nyt indskud.

§ 4. KONTINGENT M.V.

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent opkræves forud. Ved indmeldelse efter 1. januar betales ½ kontingent, dækkende frem til 1. sept.

§ 5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i september måned hvert år efter en af bestyrelsen særskilt meddelelse via hjemmeside samt opslag i klubblad eller i foreningens lokaler, med følgende dagsorden som minimum:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden og evt. udvalg.

3. Kasseren aflægger årsregnskab.

4. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant til bestyrelsen.

6. Nedsættelse af evt. udvalg.

7. Eventuelt (herunder kan intet besluttes)

Alle generalforsamlinger bekendtgøres med minimum 14 dages varsel.

Forslag fra medlemmer må, for at de kan komme med på dagsordenen, være skriftligt stilet til formanden 3 dage før generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal. Simpel majoritet kræves til vedtagelse af almindelige forslag, medens der kræves majoritet på 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigedes afgivne stemmer for at vedtage lovændringer, Skriftlig afstemning foretages såfremt dirigenten eller blot én af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning.

Stemmeret har alle medlemmer som betaler fuld kontingent og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre skriftlig fuldmagt foreligger. Personer, som i kraft af deres alder, ikke har stemmeret, repræsenteres af en forælder/værge. Hvert medlem har én stemme.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 medlemmer, som er stemmeberettigede, skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 7. BESTYRELSE

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen iht. foreningens love. Evt. suppleanter må godt deltage i møderne men uden stemmeret. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer men helst 5 hvis muligt. Formanden vælges sammen med 1 bestyrelsesmedlem i de lige år. kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i de ulige år. Hvert år vælges 1 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 8. KONSTITUERING

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, som er tilgængelig for alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen afholder i sæsonen møde mindst 3 gange om året, der skriftlig indvarsles af formanden senest 7 dage forinden. Dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Beslutninger træffes ved simpel majoritet, i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Møderne ledes af formanden. Bestyrelsen nedsætter det/de udvalg, den finder fornøden. Det/de enkelte udvalg kan, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, aflægge særskilt beretning under dagsordnens punkt 2. på den ordinære generalforsamling. Formand i nedsatte udvalg er bestyrelsesmedlem. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Foreningens kasserer disponerer efter retningslinier fra den samlede bestyrelse.

§ 9. REGNSKAB

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. august til og med den 31. juli. Driftsregnskab samt status pr. 31. juli skal før den ordinære generalforsamlings afholdelse påtegnes af foreningens revisor.

§ 10. REVISION

Revisor skal hvert år i august gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11. FORENINGSOPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, Beslutningsdygtig er denne, hvis mindst halvdelen af alle foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede er for opløsning af foreningen, Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsning af foreningen, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal fordeles, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer her tilstrækkeligt, med den begrænsning, at den formue, der er beholdt, stiles til Ungdomsarbejdet i Øst-Danmarks Bordtennis Union.

Love vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, 31 januar, 2018.

 

Ølstykke BTK / Team Egedal BTK - Stengårdsskolen, 3650 Ølstykke